Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 In deze voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

1.2 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, waarin de bepalingen voor het gebruik van de door BIMlink B.V. aangeboden Web- en aanverwante diensten staan beschreven.

1.3 Service Level Agreement (SLA): een beschrijving of opsomming van het minimum aanvaardbare serviceniveau dat BIMlink B.V. hanteert bij het verzorgen van de BIMlink B.V. webdienst alsmede een beschrijving van de gevolgen indien BIMlink B.V. het serviceniveau toerekenbaar niet of onvoldoende nakomt.

1.4 Overeenkomst: de overeenkomst met betrekking tot Webapplicatie en/of aanverwante dienst, inclusief deze Algemene Voorwaarden. Indien voor een aanverwante dienst separaat een schriftelijke overeenkomst wordt gesloten, is deze inbegrepen bij deze definitie.

1.5 Webapplicatie: de door BIMlink B.V. ontwikkelde, onderhouden en geleverde online webapplicatie met de naam BIMlink voor het beheren en delen van gebouwinformatie. De webapplicatie wordt aangeboden vanuit een centrale locatie als gedeelde generieke oplossing. BIMlink wordt niet specifiek voor één Klant onderhouden.

1.7 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie BIMlink B.V. de Overeenkomst sluit voor het verlenen van de web- en/of aanverwante dienst.

1.8 Gebruikers: De combinatie van Administrator Gebruikers en Eindgebruikers van één Klant.

1.9 Administrator Gebruiker: een natuurlijke persoon die als Eindgebruiker bovendien beschikt over beheersrechten en die door de Klant is benoemd tot beheerder van het Account van de Klant.

1.10 Eindgebruiker: een natuurlijke persoon die onder verantwoordelijkheid van de Klant van de Webapplicatie gebruik maakt en als gebruiker kan inloggen in het Account van de Klant en toegang krijgt tot één of meer Projecten.

1.11 Account: een omgeving binnen de Webapplicatie met een verzameling datagegevens behorende bij één Klant, waartoe uitsluitend de Gebruikers van die Klant toegang hebben.

1.12 Project: De verzameling van gegevens en documenten van één gebouw.

1.13 Standaardprijs: de geldende prijs per Gebruiker conform de Overeenkomst.

1.14 Servers: door of ten behoeve van BIMlink B.V. beheerde bij elkaar horende computers en aanverwante hardware, met daarop webserverprogrammatuur, ondersteunende programmatuur of databasesoftware ten behoeve van het verzorgen van de Webapplicatie via het Internet.

1.15 Website: de website te vinden op de domeinnaam: www.bimlink.eu of www.bimlink.nl of andere in beheer van BIMlink B.V. zijnde websites waarop zij onder meer haar diensten en producten aan derden ter beschikking stelt.

1.16 BIMlink B.V.: De besloten vennootschap BIMlink B.V. (KvK-nummer 62077244), gevestigd te ’s-Gravenhage en kantoorhoudend op de Zwaardstraat 16, lokaal 2.17.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen BIMlink B.V. en Klant, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Gebruiker c.q. bezoeker van de Website.

2.2 Uitingen van BIMlink B.V. op de Website met betrekking tot het ter beschikking stellen van de Webapplicatie gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende dienst. De Overeenkomst komt tot stand indien BIMlink B.V. dit bevestigt. Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de Website, per e-mail, telefoon of middels SMS dan wel vergelijkbare technologieën) of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk (per fax of brief) plaatsvinden. Bevestiging van de BIMlink B.V. wordt eveneens geacht te hebben plaatsgevonden indien de Klant toegang tot diensten van BIMlink B.V. krijgt via de Webapplicatie.

2.3 BIMlink B.V. is te allen tijde bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op de Algemene Voorwaarden van BIMlink B.V. aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden van BIMlink B.V. zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.

2.4 Wijzigingen in de Overeenkomst, daaronder begrepen inkrimping of uitbreiding van reeds overeengekomen werkzaamheden, komen tot stand zodra BIMlink B.V. deze wijziging schriftelijk heeft bevestigd. De offertes zijn gebaseerd op het moment van het uitbrengen van de offerte bij BIMlink B.V. bekende door de wederpartij verstrekte gegevens. De gevolgen van afwijkingen tussen de door de Klant verstrekte in de offerte opgenomen gegevens en de werkelijkheid komen voor rekening en risico van de Klant.

2.5 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten die BIMlink B.V. met de Klant sluit, zijn uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover zulks schriftelijk wordt overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst, waarbij de afwijkende bedingen worden gemaakt.

2.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene (inkoop)Voorwaarden uitgesloten. De Algemene Voorwaarden van BIMlink B.V. zijn ook van toepassing, indien de algemene voorwaarden van de Klant een prevalentiebeding bevatten. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen in overleg een nieuwe bepaling vaststellen die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.7 Een e-mailbericht of een elektronisch bericht van BIMlink B.V. zal in het kader van deze Algemene Voorwaarden in alle Overeenkomsten gelijkgesteld worden met een schriftelijke verklaring. Mailberichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox van de ontvangende partij hebben bereikt.

Artikel 3: De BIMlink B.V. webdienst

3.1 BIMlink B.V. zal de Klant gedurende de looptijd van de Overeenkomst toegang verlenen tot de Webapplicatie en de webdienst operationeel houden in overeenstemming met het in de betreffende Overeenkomst bepaalde. BIMlink B.V. zal de Klant daartoe binnen 2 (twee) werkdagen na inwerkingtreding van de Overeenkomst de URL van Webapplicatie verstrekken, alsmede een gebruikersnaam en een wachtwoord. Hiermee kan de Administrator Gebruiker, ten behoeve van andere Eindgebruikers, het Account configureren en beheren.

3.2 De Klant maakt gebruik van de Webapplicatie ten behoeve van haar eigen Project(en) en/of de Projecten van eigen klanten.

3.3 De Klant kan een onbeperkt aantal nieuwe Administrator Gebruikers en Eindgebruikers aanmaken binnen het Account, waarbij voor elke Gebruiker de Standaardprijs in rekening wordt gebracht.

3.4 Afrekening van het gebruik van de Webapplicatie en/of webdiensten vindt plaats op basis van het aantal Gebruikers dat binnen 1 (één) Account hoort. De Klant wordt maandelijks achteraf automatisch voor het abonnement die bij het aantal Gebruikers binnen 1 (één) Account hoort gefactureerd.

3.5 De Klant wordt automatisch voor de aangemaakte Gebruikers gefactureerd per hele maand, vanaf de maand waarin deze is/zijn aangemeld (ongeacht op welke dag van de maand aanmelding heeft plaatsgevonden).

3.6 Accounts van het type “demonstratie” zijn kosteloos, voor dit type Account kunnen er een aantal functionaliteiten door BIMlink B.V. worden uitgeschakeld. De Gebruikers worden van deze status op de hoogte gesteld door middel van een melding. De betreffende Accounts worden niet meegenomen in de back-up procedure. Als het gebruik dit type Account wordt voortgezet als “normaal” Account zal BIMlink B.V. voor dit Account vanaf die periode de Standaardprijs in rekening brengen.

3.7 BIMlink B.V. zal de Webapplicatie en webdienst verlenen overeenkomstig de in de SLA opgenomen serviceniveaus. Indien BIMlink B.V. een bepaald, in de SLA beschreven serviceniveau niet haalt, regelt de SLA wat daarvan de gevolgen zijn. Voor zover de SLA beschikbaarheidspercentages noemt, worden die gemeten over een kalendermaand en over het dichtstbijzijnde meetpunt. Onder beschikbaarheid wordt begrepen dat de Webapplicatie vanaf het Internet bereikbaar is op de aan de Klant verstrekte URL en dat de Webapplicatie daadwerkelijk aangeboden wordt op de Server. Onder beschikbaarheid wordt niet verstaan het bestaan van een werkende punt tot punt verbinding tussen de systemen van de Klant en de Servers. BIMlink B.V. kan immers geen invloed uitoefenen op de systemen bij de Klant en op de tussenliggende Internetinfrastructuur.

3.8 BIMlink B.V. heeft het recht de aangeboden functionaliteit van de Webapplicatie van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren of te wijzigen en om fouten te herstellen. BIMlink B.V. zal zich maximaal inspannen om eventuele fouten in de Webapplicatie op te lossen, maar kan niet garanderen dat alle fouten direct worden hersteld. Indien een aanpassing leidt tot een wijziging in de functionaliteit, zal BIMlink B.V. de Klant daarvan op de hoogte stellen via een overzicht op de Website. De Webapplicatie wordt in identieke vorm aan vele Klanten geleverd, het is daarom niet mogelijk om alleen voor een specifieke Klant van een bepaalde aanpassing af te zien of een bepaalde aanpassing door te voeren.

Artikel 4: Gebruik van de Webapplicatie

4.1 De Gebruikers bepalen welke informatie met behulp van de Webapplicatie wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. BIMlink B.V. heeft geen kennis van die informatie. De Klant is er dan ook voor verantwoordelijk dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden. BIMlink B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Webapplicatie opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. De Klant vrijwaart BIMlink B.V. voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door de Klant of Gebruikers met behulp van de Webapplicatie opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.

4.2 BIMlink B.V. is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens of het volgen van de bij de Klant geldende verwerkingsregels door Gebruikers. BIMlink B.V. spant zich maximaal in voor de juiste verwerking en validering van aangeleverde gegevens. Echter foutief aangeleverde informatie door de Gebruikers kan door de Webapplicatie nooit als zodanig herkend worden en wordt dientengevolge naar de bedoeling onjuist opgeslagen of verwerkt.

4.3 Mocht BIMlink B.V. blijken dat informatie die door Gebruikers met behulp van de Webapplicatie heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal zij prompt handelen om die informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. In geen geval zal BIMlink B.V. aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dat handelen.

4.4 BIMlink B.V., de Klant en de Gebruikers zijn verplicht de door BIMlink B.V. verstrekte, of door Gebruikers aangemaakte, gebruikersnamen en wachtwoorden geheim te houden. BIMlink B.V. is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van gebruikersnamen en wachtwoorden door de Klant, en mag er vanuit gaan dat Gebruikers die zich aanmelden met de gebruikersnaam en het wachtwoord ook daadwerkelijk door de Klant geautoriseerde gebruikers zijn. Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden, dient BIMlink B.V. daarvan onverwijld schriftelijk of telefonisch op de hoogte te worden gesteld.

4.5 Elke Gebruiker is in staat het eigen wachtwoord te wijzigen.

4.6 De Gebruikers zijn gehouden gebruiksvoorschriften en aanwijzingen van BIMlink B.V. zorgvuldig na te leven en zijn gebonden aan de geldende gewoonten van normaal gebruik van een webdienst zoals die van BIMlink B.V..

4.7 BIMlink B.V. en de Klant zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd; BIMlink B.V. is echter gerechtigd aan het verlenen van haar toestemming voorwaarden te verbinden.

4.8 BIMlink B.V. hanteert geen vaste limiet op de hoeveelheid data die de Klant mag (laten) verwerken bij het voeren van een Account. Dit betekent echter niet dat BIMlink B.V. een ongelimiteerde verwerking van dergelijke gegevens toestaat. Bij een hoger dan gemiddeld gebruik per maand ten opzichte van het aantal betalende Gebruikers per Account zal BIMlink B.V. de Klant daarvan in kennis stellen. Wanneer de Klant het gebruik niet wenst te verminderen, behoudt BIMlink B.V. zich het recht voor een hogere vergoeding in rekening te brengen. Indien Klant die hogere vergoeding niet wenst te voldoen, heeft de Klant het recht de Overeenkomst kosteloos binnen 30 (dertig) dagen per direct op te zeggen.

Artikel 5: Ondersteuning, Training & Advies

5.1 De Klant heeft recht op online ondersteuning met betrekking tot de functionaliteit van de Webapplicatie. BIMlink B.V. kan alleen ondersteuning bieden indien de Klant gebruik maakt van besturingssystemen die op het moment van ondersteuning door de fabrikant van de besturingssystemen ondersteund worden. Eerste lijnondersteuning wordt verleend via een online helpdesk functie binnen de Webapplicatie van BIMlink B.V. of telefonisch via een betaald telefoonnummer. BIMlink B.V. zal zich inspannen vragen adequaat te beantwoorden. BIMlink B.V. kan niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van antwoorden. Interne vragen over wijze van verwerken of de arbeidsvoorwaardelijke aspecten binnen de organisatie van de Klant worden niet in behandeling genomen.

5.2 Klant kan Gebruikers opgeven voor het volgen van een training met betrekking tot het gebruik van de Webapplicatie. Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van BIMlink B.V. aanleiding geeft, is BIMlink B.V. gerechtigd de training te combineren met één of meer andere trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden. BIMlink B.V. geeft geen enkele vorm van garantie of conformiteit af met betrekking tot de (inhoud van) de training, en Klant aanvaardt dat de training door BIMlink B.V. naar beste vermogen wordt verleend zoals de Klant die verzorgt krijgt op het moment van deelname (“as is” basis). BIMlink B.V. kan steeds vóór de aanvang daarvan de ter zake verschuldigde betaling verlangen. De gevolgen van een annulering van deelname aan de training zijn als volgt:

  • (i) bij een annulering tot uiterlijk 5 (vijf) werkdagen van tevoren, is Klant gerechtigd tot terugbetaling van 85% van de vergoeding of om de training later te volgen,
  • (ii) bij een annulering tot uiterlijk 2 (twee) werkdagen van tevoren, is Klant niet gerechtigd tot terugbetaling van de vergoeding, maar kan Klant wel verkiezen de training later te volgen, en
  • (iii) bij een annulering korter dan 2 (twee) werkdagen van tevoren, is Klant niet gerechtigd tot terugbetaling van de vergoeding, en dient bij een eventueel later volgen van de training wederom de alsdan volledig verschuldigde prijs betaald te worden.

5.3 Klant en BIMlink B.V. kunnen separaat en schriftelijk aanvullende consultancy en/of adviesdiensten overeenkomen. BIMlink B.V. zal zich naar maximaal vermogen inspannen om dergelijke diensten met zorg uit te voeren, overeenkomstig de met Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

5.4 Al dergelijke diensten van BIMlink B.V. worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, ook indien uitdrukkelijk een specifiek resultaat is toegezegd door BIMlink B.V.. Indien is overeengekomen dat de consultancy en/of adviesdiensten in fasen zal plaatsvinden, is BIMlink B.V. gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is BIMlink B.V. gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Klant op te volgen, mits deze geen aanleiding geven tot meerwerk. Indien een Overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is BIMlink B.V. steeds gerechtigd na kennisgeving aan Klant deze persoon te vervangen door een ander persoon. Voor de consultancy en/of adviesdiensten geldt het alsdan toepasselijke uurtarief. Reis- en overige onkosten dienen volledig vergoed te worden, tenzij de consultancy en/of adviesdiensten meer dan 8 (acht) mensuren bedraagt. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door BIMlink B.V. verleende consultancy en/of adviesdiensten eens per kalendermaand achteraf verschuldigd.

5.5 De door BIMlink B.V. in de overeenkomst genoemde termijn voor het afronden van de implementatiefase is vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Deze termijn zal zo veel mogelijk in acht worden genomen. Indien overschrijding van die termijn dreigt, zal BIMlink B.V. en de Klant zo spoedig mogelijk in overleg treden. Overschrijding van de termijn levert geen verzuim op aan de zijde van BIMlink B.V. en levert derhalve voor de Klant geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst. BIMlink B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de overeengekomen termijn.

5.6 Teneinde BIMlink B.V. in de gelegenheid te stellen haar werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten dient de Klant alle relevante informatie, inlichtingen en bescheiden te verstrekken. Indien noodzakelijk dient de Klant BIMlink B.V. alle benodigde machtigingen te verstrekken, die voor het uitvoeren van de Overeenkomst noodzakelijk zijn.

Artikel 6: Geheimhouding

6.1 Zowel BIMlink B.V., de Klant als de Gebruikers zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van bij de uitvoering van de Overeenkomst verkregen gegevens en informatie omtrent de bedrijfsaangelegenheden van de andere partij(en). In het bijzonder zal BIMlink B.V. geheimhouding betrachten ten aanzien van gegevens en informatie die met behulp van de Webapplicatie worden opgeslagen en/of uitgewisseld, voor zover BIMlink B.V. hiervan kennis heeft.

6.2 Het is de Gebruikers uitdrukkelijk verboden de persoonlijke inloggegevens zoals gebruikersnaam en wachtwoorden met anderen te delen.

6.3 De medewerkers van BIMlink B.V. die toegang hebben tot de Webapplicatie of Servers hebben individueel een geheimhoudingsovereenkomst getekend met BIMlink B.V. met betrekking tot deze opgeslagen gegevens.

Artikel 7: Privacy en veiligheid

7.1 Het gebruik van de Webapplicatie brengt verwerking van persoonsgegevens met zich mee. BIMlink B.V. fungeert hierbij als onafhankelijke tussenpersoon. In die hoedanigheid zal BIMlink B.V. zich houden aan alle op haar rustende wettelijke verplichtingen. De Klant is aan te merken als verantwoordelijke, zoals bedoeld in artikel 1 onder d van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door het aangaan van de Overeenkomst heeft de Klant de verplichting met deze persoonsgegevens van Gebruikers om te gaan in het kader van de Webapplicatie en dient de Klant te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. Verwerkingen met betrekking tot deze gegevens zal BIMlink B.V. alleen uitvoeren in opdracht van de Klant, of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

7.2 Alle medewerkers die handelen onder het gezag van BIMlink B.V. en toegang hebben tot de persoonsgegevens, zullen tevens geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, tenzij een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.

7.3 BIMlink B.V. zal naar maximaal vermogen maatregelen nemen ter beveiliging van op de Servers opgeslagen informatie. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn. BIMlink B.V. zal met name uiterste zorg betrachten te voorkomen dat onbevoegden ongeautoriseerd toegang verschaffen tot gegevens van de Klant. De informatie met betrekking tot deze maatregelen wordt op verzoek, in beperkte en verantwoorde mate, ten kantore van BIMlink B.V. ter inzage beschikbaar gesteld aan Klanten. De Gebruikers worden geacht gebruik te maken van de gangbare veiligheidsmiddelen die redelijkerwijs op een computer geïnstalleerd behoren te zijn, zoals een antivirus, anti-spam, anti-spyware, anti-malware, anti-phishing en firewall oplossing, alsmede van de beveiligingsmiddelen die BIMlink B.V. eventueel beschikbaar stelt.

Artikel 8: Vergoeding en betaling

8.1 De Klant is aan BIMlink B.V. een maandelijkse vergoeding verschuldigd voor het gebruik van de Webapplicatie. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald conform artikel 3. Bovendien kan er sprake zijn van een extra vergoeding voor het gebruik van bepaalde functies die doorbelast worden op basis van verbruik. Vermelde vergoedingen zijn tenzij nadrukkelijk anders vermeld in euro’s en exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.

8.2 De Klant is tevens alle vooraf overeengekomen bedragen schuldig voor consultancy diensten, waaronder inzet van BIMlink B.V. medewerkers ten behoeve van de Klant, trainingen, cursussen en opleidingen.

8.3 BIMlink B.V. zal de Klant maandelijks een factuur sturen voor het gebruik van de Webapplicatie. De Klant dient de in rekening gebrachte bedragen uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te betalen. Doet de Klant dat niet, dan ontvangt de Klant een herinnering. Indien betaling dan nog uitblijft, behoudt BIMlink B.V. zich het recht voor om alle (buitengerechtelijke- en proces) kosten plus de wettelijke rente in rekening te brengen en/of de vordering uit handen te geven. De kosten die daarmee zijn gemoeid komen voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen in elk geval 20% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 500,00.

8.4 Indien een betaling niet bijtijds is voldaan, is de Klant automatisch in verzuim. BIMlink B.V. is alsdan gerechtigd de toegang tot de Webapplicatie tijdelijk op te schorten, totdat de verplichtingen door de Klant zijn nagekomen.

8.5 BIMlink B.V. is gerechtigd, al dan niet geautomatiseerd, de in het gebruikersbeheer ingevoerde gegevens uit te lezen en deze aan te wenden om tot een correcte calculatie en facturatie aan de Klant te komen. Tevens heeft BIMlink B.V. het recht om een controle van aantallen en typen Gebruikers uit te voeren teneinde de juistheid te verifiëren.

8.6 BIMlink B.V. heeft het recht de Standaardprijzen eenmaal per kalenderjaar op de eerste dag van het jaar te verhogen met een percentage dat gelijk is aan de stijging van het CBS “consumentenprijsindexcijfers” en naar boven af te ronden tot bedragen in hele euro’s.

8.7 Ook buiten de onder sub 1. en sub 2. van dit artikel genoemde gevallen kan de vergoeding voor diensten door BIMlink B.V. bij aanvang van een nieuw kalenderjaar worden gewijzigd. BIMlink B.V. stelt de Klant uiterlijk twee (2) maanden voor de verlenging van de overeenkomst schriftelijk in kennis van een eventueel door haar door te voeren prijswijziging. De gewijzigde vergoeding geldt dan per datum waarop de jaarlijkse verlenging ingaat.

8.8 Elke verrekeningsbevoegdheid van de Klant, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9: Duur en beëindiging van de Overeenkomst

9.1 Een Overeenkomst treedt in werking op de datum zoals vermeld aan het begin van de Overeenkomst, bij ontbreken hiervan op de datum van ondertekening van het Overeenkomst door BIMlink B.V. of bij ontbreken hiervan op de dag dat een Gebruiker voor het eerst gebruik maakt van de Webapplicatie.

9.2 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum van één (1) jaar, tenzij anders overeengekomen. De Overeenkomst kan, met inachtneming van de voornoemde minimumperiode, door beide partijen worden opgezegd tegen het einde van een kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden voor de Klant en drie (3) maanden voor BIMlink B.V.. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.

9.3 Indien de Overeenkomst wordt beëindigd tegen het einde van een kalenderjaar met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 sub 2, dan kan de Klant indien hij/zij zulks uiterlijk twee maanden voor de beëindiging aangeeft, nog gedurende maximaal twee maanden in het daarop volgende kalenderjaar prestaties van BIMlink B.V. betrekken voor wat betreft de afsluiting van het Account. Desgewenst kan BIMlink B.V. de vergoeding voor deze periode bij wijze van voorschot in rekening brengen. Dit artikel is niet van toepassing indien de overeenkomst om een in artikel 10 genoemde reden is beëindigd of ontbonden.

9.4 Indien de Klant niet op de in artikel 3 sub 2 voorgeschreven wijze opzegt, of niet heeft opgezegd, maar geen gegevens ter verwerking (meer) bij BIMlink B.V. aanbiedt ofwel zodanig weinig gegevens ter verwerking bij BIMlink B.V. aanbiedt dat BIMlink B.V. in redelijkheid mag aannemen dat Klant de Overeenkomst niet meer gestand wenst te doen, heeft BIMlink B.V. recht op een direct opeisbare schadevergoeding van 50% van de aan Klant gefactureerde bedragen in de twaalf maanden direct voorafgaande aan de maand waarin BIMlink B.V. geen gegevens of zodanig weinig gegevens ter verwerking heeft ontvangen.

9.5 Zowel BIMlink B.V. als de Klant is gerechtigd zonder tot schadevergoeding verplicht te zijn de Overeenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de ontbinding ervan in rechte te vorderen indien:

  • a) de andere partij 1 (één) of meer van haar verplichtingen toerekenbaar niet is nagekomen nadat haar daartoe schriftelijk een redelijke termijn van 30 (dertig) dagen is gesteld om deze verplichting(en) alsnog na te komen
  • b) de andere partij in surséance verkeert of surséance van betaling of faillissement aanvraagt;
  • c) de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;
  • d) de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd.

9.6 Na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt onmiddellijk het recht van de Klant om de Webapplicatie te gebruiken en bestaat er voor BIMlink B.V. geen plicht meer om Klant en/of Gebruikers toegang tot de Webapplicatie te verlenen. Klant zal aan haar verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden onmiddellijk vernietigen. Bedragen die BIMlink B.V. vóór de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar. BIMlink B.V. zal op verzoek van de Klant, de door de Gebruikers middels de Webapplicatie ingevoerde of aangeleverde datagegevens tot aan de beëindiging van de Overeenkomst, op een Cd-rom of een andere informatiedrager of via andere elektronische weg aan Klant ter beschikking stellen in een algemeen toegankelijk bestandsformaat, mits de Klant een dergelijk verzoek schriftelijk en binnen 1 (één) maand na beëindiging van de Overeenkomst bij BIMlink B.V. indient. Klant aanvaardt dat dergelijke datagegevens de eigenschappen bevatten zoals Klant die aantreft op het moment van ontvangst, en dat de aansprakelijkheid van BIMlink B.V. voor dergelijke datagegevens volledig is uitgesloten. Voorts is BIMlink B.V. op geen enkele wijze gehouden om de ter beschikking gestelde datagegevens te converteren of anderszins geschikt te maken voor gebruik door de Klant.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 De totale aansprakelijkheid van BIMlink B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en/of uit hoofde van onrechtmatig handelen is beperkt tot vergoeding van directe schade geleden door de Klant tot maximaal het bedrag (excl. BTW) dat de Klant gedurende 12 (twaalf) maanden voor het gebruik van de Webapplicatie heeft betaald aan BIMlink B.V. voorafgaand aan het moment dat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordeed. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • a) de kosten die de Klant heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van haar oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat BIMlink B.V. op een voor haar bindende datum niet heeft gepresteerd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde prestatie;
  • b) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;
  • c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.

10.2 BIMlink B.V. is niet aansprakelijk voor alle andere schade dan de directe schade zoals, maar niet beperkt tot: indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Evenmin is BIMlink B.V. aansprakelijk voor beschadiging of verlies van opgeslagen gegevens, waaronder gegevens met betrekking tot de salarisadministratie, ongeacht of deze gegevens een geldwaarde vertegenwoordigen.

10.3 Indien zich een schadegeval voordoet en is geconstateerd, dient de Klant dat onverwijld, doch uiterlijk binnen 10 (tien) werkdagen via een schriftelijke kennisgeving aan BIMlink B.V. te melden. Indien dit niet geschiedt, dan vervalt ieder recht op schadevergoeding. BIMlink B.V. zal echter onverminderd trachten het probleem op te lossen.

10.4 Buiten de in de artikelen 12.1 en 12.2 genoemde gevallen rust op BIMlink B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade het gevolg is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid van BIMlink B.V., de directie of leidinggevend personeel.

10.5 Indien een zeker handelen van de Klant of Gebruikers aantoonbaar het algemeen werken van de Webapplicatie in gevaar brengt, is BIMlink B.V. gerechtigd zonder nadere aankondiging of waarschuwing de toegang tot de Webapplicatie voor een zekere periode te ontzeggen en onmogelijk te maken.

Artikel 11: Overmacht

11.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van BIMlink B.V. indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt mede, doch niet uitsluitend, verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van BIMlink B.V., maatregelen of voorschriften van overheden, stakingen, storingen in de elektriciteitsvoorzieningen, Internetverbindingen en/of in het telefoonnet en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet (meer) van BIMlink B.V. kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Klant nakomt.

11.2 Indien BIMlink B.V. als gevolg van overmacht verhinderd is om een verplichting uit de Overeenkomst na te komen, dan is BIMlink B.V. niet tot nakoming gehouden zolang de overmacht duurt. Gedurende de duur van de overmacht is de Klant gerechtigd om de betaling van de Eindgebruikers en de Bedrijven op te schorten.

11.3 Wanneer de overmacht situatie langer dan 4 (vier) weken heeft geduurd, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving aan BIMlink B.V.. Prestaties die reeds zijn verricht, worden dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op BIMlink B.V. berusten uitsluitend bij BIMlink B.V. en/of haar licentiegevers. Het sluiten van de Overeenkomst, het gebruik van BIMlink B.V. of enig andere informatieoverdracht van BIMlink B.V. aan de Klant houdt geen overdracht in van auteursrecht of van enig ander intellectueel of industrieel eigendomsrecht op BIMlink B.V.. De door Gebruikers ingevoerde of aangeleverde datagegevens zijn eigendom van de Klant. Alle (rechten rustende op de) databaseopbouw of wijze van opslaan van de datagegevens van de Klant zijn eigendom van BIMlink B.V..

12.2 Het feitelijke gebruik (waaronder, maar niet beperkt tot, gebruikersnaam, wachtwoord en/of naam van het Account) van BIMlink B.V. is niet overdraagbaar, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BIMlink B.V..

12.3 De Klant verkrijgt door ondertekening van de Overeenkomst uitsluitend het recht om gebruik te maken van BIMlink B.V. gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

12.4 BIMlink B.V. behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met de Klant, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

12.5 Het is de Klant en Gebruikers uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

12.6 Het is de Klant en Gebruikers niet toegestaan producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden binnen, en het gebruik van de Webapplicatie.

Artikel 13: Diversen

13.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil tussen de Klant en BIMlink B.V. met betrekking tot de Overeenkomst zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.

13.2 De Klant erkent dat de kennis en ervaring van de medewerkers van BIMlink B.V. voor BIMlink B.V. van grote waarde is, en moeilijk kunnen worden vervangen. Derhalve stemt de Klant ermee in dat gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alsmede 18 (achttien) maanden daarna geen werkgelegenheid geboden wordt direct of indirect, via een arbeidsovereenkomst, managementovereenkomst, adviseurschap, of enige andere wijze, aan enige medewerker, werknemer of adviseur van BIMlink B.V..

13.3 De Klant stemt erin toe dat BIMlink B.V. de naam en logo van de Klant gebruikt in persberichten of productbrochures om daarin te vermelden dat de Klant een afnemer is van BIMlink B.V. tenzij anders overeengekomen met de Klant.

13.4 Het is BIMlink B.V. niet toegestaan de gegevens uit het Account van de Klant op enigerlei andere wijze aan te wenden, anders dan tot het leveren van diensten aan de Klant. Het is BIMlink B.V. wel toegestaan om gegevens in geanonimiseerde vorm te gebruiken voor statistische doeleinden. Het is BIMlink B.V. toegestaan voor intern gebruik een kopie van het Account te gebruiken in acceptatieomgeving om de juiste werking van het Account van de Klant te monitoren of te toetsen aan de juiste werking van een nieuwere versie van de Webapplicatie.

13.5 Onverminderd haar eigen verantwoordelijkheid, mag BIMlink B.V. bij de uitvoering van de Overeenkomst derden inschakelen zonder dat daarvoor voorafgaande toestemming is vereist. Ook mag BIMlink B.V. haar rechtsverhouding op grond van de Overeenkomst zonder nadere medewerking aan een derde overdragen of wijzigen, mits die overdracht plaatsvindt als onderdeel van de overdracht van (een substantieel) deel van de onderneming van BIMlink B.V..

13.6 Afwijkingen van de Overeenkomst zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen. Kennisgevingen op grond van deze Overeenkomst moeten schriftelijk plaatsvinden, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst.

13.7 Met de totstandkoming van de Overeenkomst gaat de Klant akkoord met het ontvangen van algemene communicatie, nieuwsbrieven en andere marketing uitingen van BIMlink B.V. (automatische opt-in) op het door hem of haar aangegeven e-mailadres. Indien de Klant bovenstaande communicatie niet wenst te ontvangen kan dit te allen tijde worden doorgegeven aan support@bimlink.eu.